NATURE MIRAI / Pamphlet みんぱく

minka01

minka02

minka03

minka04

minka05

minka06

 

”NATURE MIRAI / Pamphlet みんぱく “

■ Design,Plan,Director :  Tomohiro Fukuda
■ Producer : Manabu Kadekaru [Seiko]
■ Photographer : Wataru Oshiro [camenokostudio]